Agate Burnisher:

HJ-328A   Agate Burnisher Knife Shape, Length: 80mm

HJ-328B   Agate Burnisher Knife Shape, Length: 90mm

HJ-328C  Agate Burnisher Knife Shape, Length: 100mm

HJ-328D  Agate Burnisher Knife Shape, Length: 110mm

HJ-328E  Agate Burnisher Knife Shape, Length: 120mm

HJ-328F  Agate Burnisher Knife Shape, Length: 130mm